Disclaimer AFM

Alle op deze website getoonde informatie wordt door Alpine Real Estate met constante zorg en aandacht samengesteld, geactualiseerd en aangevuld. Alpine Real Estate biedt echter niet de garantie dat de getoonde informatie altijd volledig, juist of compleet is.

Alpine Real Estate wijst iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en voor de gevolgen van het gebruik van de inhoud van deze website uitdrukkelijk van de hand. Alpine Real Estate aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of (on)bereikbaarheid van de website.

Indien zich onduidelijkheden voordoen met betrekking tot de Engelse en/of Duitse tekst, dient als uitgangspunt altijd de Nederlandse tekst te worden genomen.

Op de inhoud van de website van Alpine Real Estate © rusten rechten van intellectuele eigendom. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden gebruikt, openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Alpine Real Estate Dit betekent dat het nadrukkelijk verboden is materiaal van deze homepage te (her)gebruiken en/of naar door te linken.


Vrijstelling Wft / geen toezicht AFM
Het bemiddelen van beleggingsobjecten is in principe vergunningplichtig op grond van artikel 2:55 van de wet op het financieel toezicht(Wft).

Als aanbieder/bemiddelaar in beleggingsobjecten met een nominale waarde van > € 100.000,- per object valt Alpine Real Estate echter onder artikel 2 van de vrijstellingsregeling.

Alpine Real Estate is derhalve met betrekking tot deze aanbieding(en) niet Wft- vergunningplichtig en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten(AFM).